Camera Đếm Người 3D FootFallCam
- 2%

Camera Đếm Người 3D FootFallCam

0 đã bán

23,500,000

Số lượng

Mô tả

Tận hưởng công nghệ đếm người 3D PLUS với các báo cáo :

  • Tổng lượng khách ra/vào theo giờ/ngày/tuần/tháng/năm
  • Thời gian shopping trung bình
  • Tổng khách hàng tiềm năng xung quanh shop
  • Tỷ lệ khách hàng quay lại
  • Hiệu quả chiến dịch marketing
  • Tỷ lệ chuyển đổi (khách hàng mua/tổng số khách hàng)